Türkiye Cumhuriyeti

Lyon Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Temsilciliklerimizde Düzenlenen Vekaletler , 03.03.2009

D U Y U R U

 

 

          Bilindiği üzere, yabancı makamlar önünde düzenlenen vekaletnameler, sözkonusu ülke yetkili makamlarınca Apostil şerhi tatbik edilmesi veya vekaletnamenin anılan ülkede bulunan Büyükelçiliğimiz / Başkonsolosluğumuzca onaylanması halinde ülkemizde geçerli kabul edilmektedir.

 

          Bununla birlikte Noterlik Kanunumuzun 89. maddesi uyarınca aşağıdaki vekaletname ve belgelerin mutlak suretle dış temsilciliklerimizde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 - Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

          - Vasiyetname,

          - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

          - Gayrımenkul satış vaadi,

          - Vakıf Senedi,

          - Evlenme mukavelesi,

          - Evlat edinme ve tanıma,

          - Mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler

 

          Sözkonusu belgelerin yabancı makamlar önünde düzenlenerek Apostil şerhi tatbik edilmesi halinde dahi ülkemizde geçerli kabul edilmeleri mevzuatımız uyarınca mümkün değildir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.