Yurtdişindan Borçlanarak Emeklilik İşlemleri

Liyon Başkonsolosluğu 07.11.2016

YURTDIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ Mİ OLMAK İSTİYORSUNUZ?

BAŞVURACAĞINIZ YER, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ’DİR.

Değerli vatandaşlarımız,

Yurtdışından borçlanarak emeklilik konusunda sizlere bu şekilde ulaşmak ve aydınlatıcı bilgiler vermek, gerek konunun kavranması gerek yanlış ve eksik bilgilerin düzeltilmesi bakımından son derece yararlı olacaktır.

Öncelikle belirtmek isterim ki, yurtdışında geçen sigortalılık sürelerine ya da sigortalılık süresi bulunmayan bayanlar için ikamet sürelerine karşılık Türkiye’de borçlanarak emekli olmak amacıyla hem bilgi ve belge almak için hem de başvuru dosyasını hazırlatmak üzere başvuracağınız yer Başkonsolosluğumuzdaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği’dir.

Ataşeliğimize başvuran tüm vatandaşlarımıza, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmekte, soruları cevaplandırılmakta ve gerekli dokümanların neler olduğu belirtilmekte olup, dokümanların Ataşeliğimize ibraz edilmesi halinde ise kendilerine başvuru için gerekli belgeler düzenlenmekte ve son olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilecek başvuru dilekçesinin de hazırlanmasına yardımcı olunmaktadır. Vatandaşlarımız, bu şekilde hazırlanan dosyalarını Türkiye’de SGK’ya elden ya da posta yoluyla teslim ederek başvurularını yapmaktadır.

SGK’ya dosyanın başvuru sahibi tarafından tesliminden sonra ise, SGK gerekli inceleme ve hesaplamayı yaparak borçlanma miktarını kişinin adresine bildirmektedir. Bildirilen borçlanma tutarının banka aracılığıyla SGK’nın hesabına ödenmesini müteakiben de, şayet emeklilik için gerekli yaş, hizmet ve sigortalılık süresi gibi şartlar uygun ise, emeklilik için SGK’ya müracaat edilmektedir. Ancak, Türkiye’de emekli olabilmek için, söz konusu şartların yanı sıra, ayrıca yurtdışında ücretli ya da bağımsız bir işte çalışmamak, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneği ya da sosyal yardımdan yararlanmamak da gereklidir.

Yurtdışı emeklilik konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğince herhangi bir ücret alınmadan vatandaşlarımıza en başından sonuna kadar gerekli yardım yapılmakta ve hizmet verilmektedir.

Dolayısıyla, vatandaşlarımızın bu konuda aracılılık yaptığını söyleyen özel kişilere ya da kuruluşlara bu işlemleri yaptırmak için ücret ödemelerine ihtiyaç yoktur.

Yukarıda genel olarak bahsedilen Türkiye’den emeklilik konusunda soru-cevap şeklinde biraz daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse:

1. Yurtdışında borçlanarak emeklilikten kimler faydalanabilir?

Yurtdışında çalışmış olan erkek ya da kadın vatandaşlarımız ile yurtdışında sigortalılık süresi olmayan ya da çalışması az olan ancak yurtdışında ikamet etmiş olan kadın vatandaşlarımız borçlanmak üzere başvurabilirler.

2. Yurtdışında geçen hangi süreler borçlanılabilir?

Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile bu süreler arasında ve sonunda boşta geçen bir yıla kadar sürelerin ve ayrıca, yurtdışında ev hanımı olarak ikamet edilen sürelerin, tamamı ya da emekliliğe yetecek kadar olan kısmı borçlanabilir.

3. Fransa’da çalışmış ya da yaşamış olanlar Ataşeliğe hangi belgeleri getireceklerdir?

Fransa’da geçen sigortalılık süreleri için hizmet cetveli (Relevé de
carrière), ikamet edilen süreler için de ikamet belgesi (Attestation de résidence ya da certificat de domicile) gerekmektedir. Fransa’da çalışmış olan vatandaşlarımız hizmet cetvelini Fransız Emeklilik Sigortası Kurumundan (CARSAT) alacaklardır. Hizmet cetvelinin internet yoluyla temin edilmesi halinde ise, belgenin CARSAT’a mühürletilmesi gerekmektedir.

İkamet belgesi de (Attestation de résidence ya da certificat de domicile) oturulan yerin Belediyesinden (Mairie) veya Valilikten (Préfecture) alınabilir. Belgede ilgilinin Fransa’ya geliş tarihi belirtilmiş olacaktır. Bu ikamet belgesi sadece, yurt dışında sigortalılık süresi olmayan ya da yurtdışındaki sigortalılık süresi yeterli olmayan bayan vatandaşlarımız için gereklidir.

Bu belgelerle birlikte nüfus cüzdanı ile oturum kartı ya da Fransız kimlik kartının asılları ya da tek bir sayfaya çekilmiş fotokopisinin de diğer belgelerle birlikte getirilmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler listesi aşağıdadır.

4. Belgeler tercüme ettirilecek midir ve nereye verilecektir? Ataşelikten hangi belgeler alınacaktır?

Yukarıda belirtilen belgeler, herhangi bir tercüme yaptırılmadan doğrudan Başkonsolosluktaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimize getirilecektir. Ataşeliğimizce söz konusu belgeler alındıktan sonra, Türkçe hizmet belgesi ya da ikamet belgesi düzenlenecek ve ayrıca ilgilinin SGK’ya vereceği başvuru dilekçesinin hazırlanmasında yardımcı olunacaktır.

SGK Başvuru Dilekçesi aşağıdadır.

5. Hazırlanan başvuru dosyası nereye verilecektir?

Ataşeliğimizin yardımıyla hazırlanacak başvuru dosyası başvuru sahibine teslim edilmektedir. Yurtdışı borçlanması için başvuracak olan vatandaşımız dosyasını kendisi elden ya da posta yoluyla SGK’ya (nüfus kaydının bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne) ulaştıracaktır.

6. Borçlanma için gerekli sigortalılık süresi ve ödeme miktarı nasıl ve neye göre hesaplanmaktadır?

Borçlanma için gerekli süre kişinin Türkiye’de ya da Fransa’da sigortalılık başlangıcına göre değişmektedir. Aynı zamanda emeklilik yaşı da yine sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Kişinin bu şekilde belirlenen emeklilik şartlarında yer alan asgari sigortalılık süresine göre belirlenen süreden, varsa Türkiye’deki sigortalılık süresi düşülebilmektedir.

Borçlanılacak süre bu şekilde tespit edildikten sonra, asgari ve azami tutar üzerinden tercih edilecek bir günlük prime esas kazanç ile borçlanılacak sigortalılık süresi çarpılarak, ödenecek toplam tutar tespit edilmektedir.

Borçlanmaya esas tutar ise, ilgili Kanun’da belirtilen ve başvuru tarihindeki prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir. Bu şekilde hesaplanan ve 2016 yılı için geçerli asgari günlük tutar 17,57.-TL, azami tutar ise 114,19.-TL’dir.

Yapılacak ödemeye bir örnek vermek gerekirse, 3.600 günlük sigortalılık süresini 2016 yılı içinde asgari tutar üzerinden borçlanmak isteyen kişinin ödeyeceği miktar 3.600x17,57=63.252.-TL’dir.

7. Borçlanma miktarı ilgiliye nasıl bildirilmekte ve nereye ödenmektedir?

Başvuru dosyası SGK’ya ulaştıktan sonra, bu Kurumumuz tarafından gerekli inceleme ve hesaplama yapılarak, borçlanma tutarı ile bunun nereye ve nasıl ödeneceği ilgilinin başvuru dilekçesinde beyan ettiği posta adresine SGK tarafından yazıyla bildirilmektedir. Ödenecek tutar Türk Lirası olarak hesaplanmakta olup, SGK’nın banka hesabına TL olarak yatırılması gerekmektedir.

8. Emeklilik müracaatı nasıl ve nereye yapılacaktır?

Emeklilik için yukarıda belirtilen yaş, hizmet süresi, sigortalılık süresi gibi şartların yanı sıra, yurt dışında çalışmamak, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneği ve yardımından yararlanmamak şartlarını da yerine getiren ve bunları belgelendiren kişiler, müracaatlarını doğrudan SGK’ya yapacaklardır. Emeklilik için gerekli müracaat dilekçesinin (tahsis talep dilekçesi) doldurulmasında da Ataşeliğimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır.

Aylık tahsis talep ve beyan taahhüt dilekçesi aşağıdadır.

Borçlanmasını yapıp, borcunu ödemiş vatandaşlarımız, emeklilik için SGK’ya müracaat ederken ya da müracaatlarını yaptıktan sonra, Fransa’da çalışmadıklarına dair belgeyi (relevé de carriere) CARSAT’tan, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneği ve yardımından yararlanmadıklarına dair belgelerini de İşsizlik Sigortası Kurumundan (Pôle Emploi) ve Aile Yardımları Kasasından (CAF) alacaklardır. Bu belgeler tercüme ettirilmeden Ataşeliğimize getirilecek ve Ataşeliğimiz de bu belgelere dayanarak kendilerine ayrı bir belge düzenleyecektir. Hazırlanacak bu belge, emeklilik maaşının ödenebilmesi için SGK’ya verilecektir.


Aylık talebi için gerekli belgeler listesi aşağıdadır.

9. Fransa’da emekli olanlar Türkiye’den de emekli olabilirler mi?

Borçlanmasını tamamlayan ve borcunu ödeyenlerden, Fransa’da emekli maaşı ya da maluliyet aylığı alanlar aynı zamanda Türkiye’den de emekli olabilirler. Bunun için, emekli maaşını ödeyen kurumdan alacakları emeklilik belgesini (notification de retraite ya da notification de pension d’invalidité) Ataşeliğimize getirmeleri halinde kendilerine emeklilik belgesi düzenlenmektedir. Bu belge emeklilik maaşının ödenmesi için, Türkiye’de emeklilik müracaatıyla birlikte ya da daha sonra SGK’ya başvuru sahibi tarafından ulaştırılmaktadır.

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Yukarıda da açıklamaya çalıştığım gibi, yurtdışında borçlanılacak süre ve miktar kişinin emeklilik şartlarına göre değişmektedir. Yaş, hizmet süresi, sigortalılık süresi gibi emeklilik şartlarının belirlenmesi de, kişinin sigortalılık başlangıcına ya da yurtdışında ikametine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız, kendi durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymaları halinde Ataşeliğimize bizzat gelerek, telefon ederek, posta yoluyla ya da e-posta göndererek başvurabilirler.

Yurtdışında emeklilik işlemleri zor değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimiz herhangi bir ücret almadan ve Fransızca belgelerin tercüme ettirilmesine gerek duyulmadan tüm vatandaşlarımıza işlemlerinde yardımcı olmaktadır.

Vatandaşlarımız sadece Türkiye’den emeklilik konusunda değil, ayrıca Fransa’da çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, işsizlik ve sosyal sigortalar gibi konularda her zaman Ataşeliğimize hem bilgi almak hem de gerektiğinde belge düzenlettirmek üzere başvurabilirler.

Ataşelik olarak vatandaşlarımıza kapımızın her zaman açık olduğunu belirtir, tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunarım.

Mehmet SELVİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi

Adres: T.C. Liyon Başkonsolosluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği

87 rue de Seze

69006 LYON / FRANCE

Tel./Faks: 04.78.26.30.03

Tel. : 09.64.44.54.71 veya 04.72.83.98.57

E-posta:lyon@csgb.gov.tr


İlgili Dosyalar

1- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ.pdf

2 -SGK-Yurtdışı Hizmet Borçlanması Talep Dilekcesi.doc

3 - SGK-Tahsis Talep ve Beyan Formu-AYLIK TALEP DİLEKÇESİ.doc

4- AYLIK TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ.pdf

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Başkonsolosluğumuzda randevu sistemi uygulanmaktadır. Konsolosluk işlemleri için "www.konsolosluk.gov.tr" internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Randevulu işlemler sabah 09:00-12:00, öğleden sonra ise 14:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Konsolosluk servislerini bilgi almak için 14:00-17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
5.4.2021 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2021 Emek ve Dayanışma Günü
8.5.2021 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
13.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Ascension)
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 Fransa'da Dini Tatil (Pentecôte)
14.7.2021 Fransa Ulusal Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2021 Fransa'da Dini Tatil (Assomption)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Fransa'da Dini Tatil (Toussaint)
11.11.2021 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2021 Fransa'da Dini Tatil (Noel)